Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Regional udviklingsstrategi 2020-2023

Download strategien og de enkelte delstrategier

Layouted udgave
Webtilgængelig udgave

I Syddanmark ønsker vi at bidrage til FN’s verdensmål og til at udvikle en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region med kompetente borgere, trivsel og engagement.

Den regionale udviklingsstrategi handler om, hvilke udfordringer vi bør fokusere på i de kommende år, hvilke muligheder vi skal opsøge – og hvordan vi i fællesskab bedst løser opgaverne og sætter Syddanmark på dagsordenen. Den handler om syddanskernes muligheder for at tage en uddannelse, om at skrue op for klimadagsordenen og ned for CO2-udslippet. Om at sørge for, at syddanskerne kan komme fra A til B på de rigtige tider af døgnet, om rent drikkevand, sundhedsrobotter og om en levende kultur. Det handler om 1,2 mio. syddanskere, der skal have mulighed for at leve det liv, de ønsker.

Illustration af FN's verdensmål nr. 17: Partnerskaber for handling.Partnerskaber for handling
Fremtidens Syddanmark er vores fælles udviklingsstrategi. Vi ønsker at gøre visionen til virkelighed sammen med regionens borgere og gennem partnerskaber med blandt andet regionens kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner, virksomheder og internationale partnere.

Vision

Sammen bidrager vi til FN’s verdensmål og udvikler fremtidens Syddanmark – en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region med kompetente borgere, trivsel og engagement.

STINE U. MAACH

STINE U. MAACH

Political science, SDU, Odense

“Jeg vil gerne have et job, hvor jeg føler, at jeg gør en forskel, som gør mig glad, og hvor jeg får lov at prøve kræfter med noget nyt hver dag. Og så er et godt liv for mig at være tæt på familie og venner, at man føler sig glad og har en stabil tilværelse, hvor man er sund og rask.”

DAVID YAZDANDOUST

DAVID YAZDANDOUST

KOMMUNIKATIONSDESIGN, DESIGNSKOLEN KOLDING

“Klimaet og miljøforandringer er noget, vi som designere er nødt til at forholde os til. Som designere skaber vi prototyperne for dét, der bliver masseproduceret. Derfor har vi et kæmpe ansvar for at sørge for, at det bliver bæredygtigt.”

PETER SKOLE HØY

PETER SKOLE HØY

EUX-ELEKTRIKER, RYBNERS TEKNISKE SKOLE, ESBJERG

“Selvom der er mange, der tager til Aarhus og København, kan mine drømme godt opfyldes, hvis jeg bliver boende i Region Syddanmark. Jeg har min vennegruppe og familie her, der er mange jobmuligheder, og jeg vil gerne bo ude på landet.”

IBEN BALTSERSEN PETERSEN

IBEN BALTSERSEN PETERSEN

INDUSTRITEKNIKER, EUC SYD, SØNDERBORG

“Med uddannelsen som industritekniker regner jeg med, at jeg kan få en stabil fremtid i Syddanmark. Det er her, jeg vil være, og det fag, jeg vil arbejde med. Og jeg er ikke blevet skuffet, for jeg har allerede et job, når jeg er færdig med min uddannelse.”

Regionale stemmer

play video
play video
play video
play video
play video
play video
play video
play video
play video
Som led i høringsperioden har der været afholdt en høringskonference den 27. november 2019 i Vejle.
Unge fortæller om deres ønsker for fremtiden i Syddanmark
Syddanske politikere får input til Fremtidens Syddanmark
Unge syddanskere fortæller om, hvad et godt liv er for dem
EUX elektriker om sine ønsker for bosætning i Region Syddanmark
EUX elektriker om sine jobmuligheder i Region Syddanmark
Designstuderende fortæller om, hvordan de som designere kan gøre en forskel for klimaet
Lektor og udviklingsleder Henrik Juhl Kristensen fra Vejle Tekniske Gymnasium fortæller om projektet "Future Solutions By Girls". Projektet er støttet af regionens uddannelsespulje. Projektet bidrager til arbejdet med FN's verdensmål 5, der handler om ligestilling mellem kønnene.
Sygeplejerske Christina B. Kirkegaard fortæller om affaldssortering på Vejle Sygehus. Affaldssortering er en del af regionens arbejde med FN's verdensmål 12, der handler om at reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger varer og ressourcer på.

En fælles strategi

Region Syddanmark ønsker at bidrage til FN’s verdensmål. Den regionale udviklingsstrategi udstikker en fælles retning for, hvordan dette kan ske i Region Syddanmark i et tæt samarbejde med borgere, vidensinstitutioner, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Strategien er blevet til i et bredt samarbejde og i dialog med parter i hele regionen. Vi har i fællesskab formuleret konkrete forslag til, hvilke udfordringer Syddanmark bør adressere, og hvilken fælles retning, strategien skal sætte. Der er også formuleret idéer til indsatser, som regionen og samarbejdspartnere kan arbejde videre med i delstrategier for de enkelte strategispor.

Strategien har seks spor, som tager afsæt i fælles udfordringer eller særlige syddanske styrker. For hvert strategispor er der formuleret tre fælles regionale mål, som sætter retningen for de regionale indsatser og delstrategier i de kommende år. FN’s verdensmål udgør rammen for strategien.

Dialogen om strategien stopper ikke her. Den fortsætter i de kommende år i forbindelse med udmøntningen af de konkrete indsatser.

Strategisk ramme

Klik på hjulet for at læse mere om vores strategiske rammer

Udviklingsstrategien sætter fokus på de områder, hvor vi som region kan spille en særlig rolle, og hvor vi i fælleskab med samarbejdspartnere i hele regionen har værktøjer til at løfte fælles udfordringer og udnytte regionens særlige potentialer.

Strategispor

Udviklingsstrategien bygger på seks strategispor

  • Grøn omstilling, klima og ressourcer
  • Rent vand og jord
  • Kompetencer til fremtiden
  • Sunde levevilkår
  • En attraktiv og oplevelsesrig region
  • Mobilitet for alle

De 4 tværgående temaer

På tværs af de seks spor i strategien, vil vi desuden arbejde med fire tværgående indsatser: dansk-tysk og internationalt samarbejde, viden og analyser, udvikling i hele regionen og digitalisering.

Se mere her.

Regionale mål

For hvert strategispor er der udarbejdet tre retningsgivende regionale mål, som bidrager til at imødegå udfordringerne eller til at realisere særlige regionale potentialer.

Samtidig bidrager de regionale mål på hver deres måde direkte eller indirekte til at realisere ambitionerne i FN’s verdensmål.

Se mere her.

Partnerskaber

Partnerskaber og samarbejde på tværs af stat, regioner, kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner, virksomheder, borgere og andre regionale partnere er afgørende for at kunne realisere målene i udviklingsstrategien.

Det er en forudsætning for at kunne skabe sammenhæng og balance i regionen. Og det er en forudsætning for fælles vidensproduktion, fælles dagsordener og for fælles udvikling – regionalt, nationalt, og internationalt.

Syddansk fokus

I Syddanmark sætter verdensmålene rammen for den regionale udviklingsstrategi. De sætter retning og giver et fælles afsæt for indsatserne inden for strategiens forskellige spor. Det fælles perspektiv på arbejdet sikrer samtidig sammenhæng på tværs af områder.

Nogle af verdensmålene lægger sig særligt tæt op ad centrale regionale opgaveområder. Derfor har Region Syddanmark valgt at fokusere særligt på de mål, der har størst relevans for regionens arbejde.

Illustration af FN's verdensmål.

FN’s verdensmål
– en fælles mission

Med verdensmålene er hele verden trukket i arbejdstøjet. Globalt er udfordringer og ressourcer vidt forskellige, men målene kan samlet set kun nås i fællesskab. Med den fælles syddanske udviklingsstrategi tager kommuner og region medansvar for en bæredygtig udvikling i bred forstand, herunder miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Fælles mål – fælles retning
Verdensmålene er vedtaget af FN i 2015. Men i dag ejes verdensmålene af alle – og sætter mål og retning for en lang række forskellige aktører. Fra folkeskoler til Folketinget, fra kommuner til det store udland, og fra foreningslivet til store internationale virksomheder er verdensmålene kommet på dagsordenen. Det giver et stærkt afsæt for at løse de udfordringer, som Syddanmark og det øvrige Danmark står overfor, og som det er nødvendigt at adressere i fællesskab.

Syddansk medansvar
Med en fælles indsats om fælles udfordringer arbejder vi i Syddanmark for en udvikling, hvor trivsel, engagement og kompetente borgere er med til at sikre en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region.

Med strategien for fremtidens Syddanmark tager vi ansvar for regionens udvikling og et medansvar for en global bæredygtig udvikling. De regionale mål for hvert strategispor skal hver især bidrage til, at Syddanmark blandt andet handler på sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer og herigennem understøtter verdensmålene.

Verdensmålene er gensidigt afhængige og har indbyrdes koblinger. Som ramme for den syddanske udviklingsstrategi er verdensmålene med til at sikre sammenhæng på tværs af strategispor og indsatser, så en indsats, der eksempelvis har til formål at løse mobilitetsudfordringer, ikke fører til en unødig miljø- eller klimamæssig belastning.

Dekorativ illustration af FN's Verndensmål

Bæredygtig
udvikling

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af regeringslederne i 2015. De sætter den globale udviklingsdagsorden frem mod 2030 og forpligter verdens lande til at handle på de udfordringer, verden står overfor. Udfordringerne har nationale, regionale og lokale konsekvenser og skal løses i fællesskab.

Fælles udfordringer

Syddanmark står over for en række udfordringer i de kommende år. Det er udfordringer, som mærkes hos syddanske kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, lokalsamfund og blandt de syddanske borgere. Det er samtidig udfordringer, som vi deler med mange parter uden for regionens grænser.

Med en bred og sammenhængende indsats kan vi i fællesskab adressere udfordringer, bringe syddanske styrker i spil og bidrage til visionen om, at Syddanmark også i fremtiden er en attraktiv og bæredygtig region med borgere, der engagerer sig i deres lokalsamfund.

Færre børn, flere ældre og fortsat urbanisering

Hvor der er mennesker, er der liv og mulighed for udvikling. Der er i løbet af de senere år blevet flere syddanskere, men befolkningstilvæksten er størst i de større byer. I de mindre landsbyer og i landområderne er der i dag 13.000 færre indbyggere end i 2010. Samtidig er børnetallene generelt faldende, og der kommer flere ældre.

De færre unge sætter i første omgang uddannelsesinstitutionerne under pres, men på længere sigt vil det også kunne mærkes på arbejdsmarkedet, hvor der vil være forholdsvis færre erhvervsaktive. Samtidig udfordrer urbaniseringen udviklingen i de mindre byer og landområder, hvor der må tænkes i nye løsninger for at fastholde befolkningsgrundlaget.spil, og det har både personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Mangel på kompetencer

Kompetencer giver muligheder – både for den enkelte og for samfundet. Både den private og den offentlige sektor oplever allerede, at det er svært at finde arbejdskraft med de ønskede kompetencer. Problemet forværres af, at mange unge syddanskere rejser væk for at uddanne sig og ikke kommer tilbage efter endt uddannelse.

Udviklingen i Syddanmark er tæt forbundet med de menneskelige ressourcer, der er til rådighed – og der er brug for alle hænder til at drive udviklingen. Samtidig kan mennesker uden de efterspurgte kompetencer ikke sætte deres ressourcer i spil, og det har både personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Ulighed i sundhed

Et godt helbred har stor betydning for borgernes trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet. Omvendt kan mistrivsel og ledighed have negativ indflydelse på borgernes helbred.

Sociale forskelle, men også andre faktorer som psykiske sygdomme og misbrug, kan skabe ulighed i sundhed. Dårlig kost, rygning, stort forbrug af alkohol, inaktivitet samt manglende håndtering af egen sygdom har social slagside og er et væsentligt element i ulighed i sundhed.

Klimaforandringer og ressourceudfordringer

Ekstreme vejrhændelser og risiko for oversvømmelser påvirker syddanskerne og vores samfund. Vi er gennem vores forbrug medansvarlige for disse forandringer, fordi vi blandt andet gennem vores transport og indkøb bidrager til udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Vores digitale liv og det voksende behov for behandling og lagring af data forbruger også store mængder energi, hvilket de nye datacentre i Syddanmark er konkrete eksempler på.

Der mangler løsninger på nedbringelse af udledning fra den del
af energiforbruget, som ikke kan løses ved en grøn omstilling af energisektoren. Derudover er det nuværende energisystem ikke i tilstrækkelig grad sammenhængende, hvilket blandt andet gør vores energisystem mindre effektivt og giver risiko for fejlinvesteringer.

Vores forbrug tærer samtidig på de naturgivne ressourcer, som er afgørende for udviklingen i regionen. Når vi forbruger ikke-fornybare ressourcer, giver det udfordringer for de kommende generationer.

Presset mobilitet

Hverdagens puslespil med arbejde, familie og fritid stiller stadigt større krav til høj mobilitet – både digitalt og trafikalt. I dag er syddanskernes mobilitet generelt god, men der er også udfordringer.

Stigende trængsel på E20 og E45 samt i regionens største byer begrænser fremkommeligheden, mens et faldende befolkningstal i de tyndt befolkede egne bidrager til at skabe svære vilkår for den kollektive transport. Også syddanskernes digitale mobilitet er afgørende for sammenhængen i det moderne liv, og her er dele af Syddanmark udfordret.

Pres på mobiliteten giver pres på dagligdagen for borgere og virksomheder i og uden for Syddanmark. Samtidig betyder den øgede trafikmængde også en øget udledning af CO2 og skadelige partikler.

Forurening af vand og jord

Rent vand og jord er afgørende for syddanskernes sundhed og for miljøet. I Syddanmark er der registreret omkring 10.000 jordforureninger, som påvirker vores grund- og drikkevand, menneskers sundhed og miljøet. Der er desuden i regionen flere store generationsforureninger, der er særligt ressourcetunge og kræver nye løsningsmodeller.

Mange borgere må leve med følgerne af jordforurening. Samtidig stiger presset for at finde rent drikkevand.