Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Grøn omstilling, klima og ressourcer

Download delstrategien

Layouted udgave
Webtilgængelig udgave

I Region Syddanmark skal vi bidrage ambitiøst til den grønne omstilling. Klimaet er under pres, og vores ressourcer er ikke uendelige. Konsekvenserne af vores handlinger kan mærkes ikke kun globalt, men også lokalt.

Klimaforandringer påvirker vores samfund, liv og økosystemer. Vi vil derfor tage ansvar for, at Region Syddanmark i 2050 er netto-nuludleder af klimagasser. Eksempelvis gennem et energieffektivt system, der er baseret på vedvarende energi og energibesparende løsninger. Vi skal bygge oven på eksisterende initiativer og invitere til partnerskaber, der inddrager borgere, virksomheder, kommuner og uddannelses- og forskningsinstitutioner i regionen på tværs af forsyningsformer og geografiske grænser – også den dansk-tyske – til at finde fælles regionale løsninger. Det skal bidrage til at gøre Danmark  klima-neutralt og uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050, og at den globale gennemsnitstemperatur stiger mindre end to grader.

Vores daglige forbrug presser efterspørgslen på tilgængelige ressourcer og bruger store mængder energi. I Region Syddanmark skal vi derfor fremme den grønne omstilling gennem mere cirkulær økonomi, herunder for eksempel ressourceoptimering, bedre (gen)anvendelse og brug af alternative materialer.

Det gælder også den måde, hvorpå vi forvalter de råstoffer, der findes i regionen. Vi skal støtte en udvikling, hvor behovet for at bruge råstoffer balanceres med hensynet til miljøet og muligheden for enten at genanvende materialer eller bruge alternativer, der har en mindre klima- og miljøpåvirkning. Ligeledes vil vi fremme samarbejdet med Tyskland om råstofforvaltningen i grænseregionen.

Vi har alle i Region Syddanmark en vigtig opgave med at minimere de negative konsekvenser af klimaforandringer, som borgere og virksomheder allerede nu oplever. Det skal blandt andet ske ved at indgå partnerskaber og gennemføre fælles klimatilpasningsprojekter, der også kan komme vores natur og biodiversitet til gode.

Region Syddanmark vil som en stor offentlig virksomhed reducere sit  klimaaftryk. Vi vil styrke vores indsats for at skabe grønne løsninger og et lavt ressourceforbrug. Det gælder både i driften af regionens sygehuse, når vi bygger nyt, og når vi indgår aftaler om indkøb og transport. Vi vil blandt andet arbejde for øget genanvendelse og minimering af affald samt fremme af klimaneutral transport.

Fakta

En stor opgave venter frem mod 2050

Den historiske og forventede udvikling af Danmarks  udledning af drivhusgasser.

Grafen viser udviklingen af Danmarks udledning af drivhusgasser fra 1990 til 2050. For yderligere information kontakt Liselotte Abildgaard på tlf.76631912 eller Dorthe Bølkov på tlf. 76631971 hos Region Syddanmark.

Kilde: Klimarådet

Hvem bidrager mest?

Fremskrivning af  udledningerne af drivhusgasser fra 2021-2030 for transport, landbrug, husholdninger mv. Kvotesektoren er ikke medtaget (omfatter energisektoren, storindustri og intra-europæisk flytransport).

Diagram - For yderligere information kontakt Liselotte Abildgaard på tlf.76631912 eller Dorthe Bølkov på tlf. 76631971 hos Region Syddanmark.

Kilde: Klimarådet