Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Mobilitet for alle

Download delstrategien

Layouted udgave
Webtilgængelig udgave

Mobilitet, herunder de digitale løsninger, skal understøtte borgeres og virksomheders færden og trivsel.

Syddanskernes behov for mobilitet er mange og forskellige. Traditionelt har fokus været på at komme hurtigt og billigt frem inden for den forventede tid. En hastig vækst i teknologien kan sikre, at det sker på en smartere måde. Klimamæssige grunde betyder, at transporten skal være grønnere. Og endelig kan mere cykling og gang give et bidrag til sundheden.

I dag er forestillingerne om det gode transporttilbud under forvandling. Også i Syddanmark forudsætter højhastighedssamfundet øget tempo, tilgængelighed og teknologisamspil, mens urbanisering, klimaudfordringer og teknologiudvikling skaber nye vilkår i fremtidens mobilitets- planlægning.

Velfungerende transportmuligheder og moderne infrastruktur – veje, jernbaner, broer, lufthavne og havne samt tidsvarende bredbånd og mobilnet – forbinder det gode hverdags- og fritidsliv, sikrer unges adgang til uddannelsestilbud og virksomhedernes adgang til arbejdskraft og eksportmarkeder.

Syddanmark har en robust transportinfrastruktur, men mobiliteten kommer alligevel under pres. Bilparken vokser, flere pendler længere, og trængslen på det overordnede vejnet stiger. Urbanisering og billigere biler svækker kundegrundlaget i den kollektive trafik – særligt i de tyndt befolkede områder. Huller i den digitale infrastruktur bremser lokalt udviklingen af det digitale samfund. Og den grønne omstilling af transportsektoren skal i de kommende år accelereres og håndteres på alle samfundsniveauer og i forpligtende nationale og syddanske samarbejder på vej mod nulemissionssamfundet.

Syddanmarks kollektive trafik er en del af den samlede transportløsning, men syddanskerne vil i fremtiden rejse endnu mere på tværs af transportformer. Særligt i de tyndt befolkede egne af Syddanmark er der behov for at udvikle og understøtte nye mobilitetsløsninger. Det kræver en øget orientering mod den teknologiske udvikling, der allerede er i færd med at ændre vores transportadfærd. Digitale og trafikale teknologier væves sammen i nye transportformer. Det giver muligheder, som vi skal gribe igennem brede partnerskaber med kommuner, trafikselskaber og nye aktører på området.

Den overordnede infrastruktur er en national opgave, og der er hård kamp om anlægskronerne. Derfor samarbejder vi i Syddanmark om at sikre tre fælles infrastrukturprioriteringer. Også det grænseoverskridende samarbejde er afgørende. Størstedelen af den danske landgodstransport passerer igennem Syddanmark, og derfor samarbejder vi med aktører på tværs af grænsen om udvikling af Jyllandskorridoren og i Ten-T netværket om udvikling af en robust nordisk og europæisk infrastruktur på vej og bane.

 

Fakta

Trængsel koster virksomhederne dyrt

I fremtiden vil trængslen på det overordnede danske vejnet stige markant, men allerede i dag angiver 2 ud af 3 syddanske virksomheder kø og nedsatte hastigheder som de største trafikale udfordringer – med store negative konsekvenser for virksomhederne.

Trængslen betyder mest af alt tabt arbejdstid og herefter en række andre faktorer.

Diagram - For yderligere information kontakt Liselotte Abildgaard på tlf.76631912 eller Dorthe Bølkov på tlf. 76631971 hos Region Syddanmark.

Kilde: Svar fra 566 virksomheder, som ’en gang imellem’, ’ofte’ eller ’meget ofte’ oplever problemer med trængsel. Region Syddanmarks virksomhedspanel, 2018.

De syddanske infrastruktursprioriteringer

De tre prioriteter er besluttet i fællesskab mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i 2011 og senest ajourført i 2019:

  • Gennemførsel af Timemodellen med de forudsatte fem stop i Syddanmark (Odense, Esbjerg, Fredericia, Kolding og Vejle) samt i en form, som kan understøtte ”Det store H”, herunder en sydgående forbindelse i Jylland, som kan bidrage til bedre forbindelse mod Hamburg.
  • En Midtjysk Motorvej, der knytter an til Billund Lufthavn, og med en tværforbindelse til E45 syd for Vejle.
  • En parallel forbindelse over Lillebælt.

Ud over de tre prioriteter fremhæves E20 syd om Odense og dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg, som projekter, der ønskes finansieret og færdiggjort.

I tæt dialog med kommunerne tages løbende stilling til andre relevante syddanske infrastrukturprojekter, og regionen bidrager efter konkret vurdering i analyser, komiteer og lignende, som det eksempelvis er sket med Fyn-Als forbindelsen.